LinkText
Home Türkish
Home Deutsch
Sicherheit für
       Kinder
Show's
    1-2
Make-up für
         Frauen
00000_04

Komple okumak istiyorsan Resme tikla Oku, yada ister indir.

Ama kalbin varsa okuma,mesüliyet kabul etmem.

Leider noch auf

Türkisch.

Sinama’da Perde Başslangıic Konuşsmasıi:

Kulaklarıinıizıi ve gözlerinizi iyi açıin,duyduklarıinıiza ve gördüklerinizi,inanmak istemezseniz bile,bir İInsan beyninde neler geçtiğgini ve ne dehşsetler uygulayabileceğgini inanmak çok zor...

Seri Katil Nedir?,

Bu sorular çok kolay cevaplanamıiyor,çünkü doktorlar tarafıindan çok çeşsitli açıiklamalar vardıir.

Öldürme hevesine kapıilanlar denile bilir.Seri katil; yakalanana kadar öldürme hıirsıina yada zevkine girmişs bir insan denilebilir,Polislerin yada doktorlarıin araşstıirmalarıina göre,şsimdiye kadar bir kişsiyi öldürene seri katil denmemişstir,yinede katillere sorulduğgunda “Yakalanmasaydıin,daha öldürecek miydin?”,hiç bir yakalanmıişs katil öldürürdüm yada öldürmezdim diye cevap vermemişstir.

Seri katiller hıinç,öç,can sıikıintıisıindan öldürmezler, içindeki ruhsal istekle öldürmeye başslarlar,sonra bir ara kıisa da olsa “Ben ne yaptıim,şseytana uydum” deyip kendilerini teselli eder yada avuturlar,ama araşstıirmalara bakıilıirsa çoğgu çocukken ruhsal sorunlarıi olan, Ailesinden dehşset gören kişsilerdir,daha çocukken olmayan kişsilerle konuşsup onu duyuyormuşs gibi hareket eder,içimdeki şseytan diyenlerde oluyor,genç yaşsta ŞSeytana baba bile deyen kişsiler görülmüşstür.

Araşstıirmalara göre,Seri katilin başslangıiç atıilıimlarıi ve karekterleri ŞSöyledir:

1-İIlk suç işslemesi 16-20 yaşs arasıinda başslar

2-Çoğgunlukla Erkeklerdir

3-İIçine kapanıiklardıir,Arkadaşs çevresi yoktur

4-Sosyal problemleri olanlardıir

5-Geride dururlar,yetenekli,çekici olurlar,çoğgu da yakıişsıiklıidıir.

1000 Seri katilin %85 inin özellikleri yukarıidaki 5 maddeden olduğgunu Doktorlar ve Araşstıirmacıilar tarafıindan kanıitlanmıişstıir.

EVET SİIZDE BU 5 MADDE ARASINDAKİI ÖZELLİIKLERE SAHİIPMİISİINİIZ???...

Ama Murat sahip...

Konuşsmadan sonra, Film Başslangıicıi:

Murat 11 yaşsıinda,varlıiklıi ama biraz mutsuz bir çocuk tur.Doğgumundan beri,Babasıiz ve annesiyle tek başsıina genişs arazili büyük bir müstakil evde yaşsamaktadıir.Bir gün,ev de kimsenin olmadıiğgıi bir zaman,

arka bahçede oynarken,çalıilarıin arasıinda gözüne parlak bir şsey ilişsir.Yakıindan baktıiğgıinda bunun bıiçağga benzer fakat bıiçak olmayan ama bıiçaktan daha keskin bir şsey olduğgunu parmağgıinıi üstüne sürtünce anlar,çünkü parmağgıi kesilmişstir ve can havliyle o şseyi yere atar.Parmağgıindan akan kan usturanıin üzerine damlar,o an kan,usturanıin üzerinde buhar olur ve Murat’ıin kanayan yarasıindan vücuduna nüfuz eder,Murat ne olduğgunu anlayamadan terlemeye ve ardıindan da titremeye başslar ,önce kolunda sonra bedeninde şsiddetli kasıilmalar başslar.Murat yere yıiğgıilıir ve bir sara nöbeti geçiriyormuşsçasıina ağgzıindan köpükler gelir ve orada bayıilıir.Bir müddet sonra kendine gelir.Bedeninde herhangi bir ağgrıi yada acıi hissetmemektedir.Gözü,kesilen parmağgıina takıilıir.Yaradan her hangi bir iz yoktur.Yerden biraz bitkin bir şsekilde doğgrulur,yerde hala o şsey durmaktadıir.Onu almakta önce tereddüt eder,fakat bir güç,onu almasıi için sanki zorlar.Nihayet alıir ve hemen eve koşsar ,onu masasıinıin üzerine bıirakıir ve Bilgisayarıinıin başsıina geçer.“kesici aletler” adıi altıinda o şsey hakkıinda bilgi toplamaya çalıişsıir.Bir müddet sonra istediğgi bilgiye ulaşsmıişstıir.O şsey Berberlerin şsimdilerde seyrek kullandıiğgıi Tıiraşs bıiçağgıi yani “USTURA”dıir.

Usturayıi bıiraktıiğgıi yerden alıir ve Yatağgıina uzanıir.Usturayıi incelerken içini daha önce hiç tatmadıiğgıi çok farklıi bir heyecan sarmıişstıir.Akşsam yemeğginde,gündüz olanlardan annesine hiçbir şsey bahsetmez. Yemek sonrasıi tekrar odasıina çıikar ve usturayla oynamaya başslar ta ki uykusu gelinceye kadar. Usturayıi yastıiğgıinıin altıina koyar ve uykuya dalar. Rüyasıinda loşs bir odada iskemleye çıikmak üzere olan bir adamıin bacaklarıinıi ve etrafa saçıilmıişs kanlarıi görür ve o heyecanla uyanıir.Çok korkmuşstur o güne kadar hiç böyle dehşset verici bir rüya görmemişstir.Bir an yatağgıindan kalkıip annesinin yanıina gitmek ister fakat yatağgıindan kalkamaz,sabaha kadar öylece yatakta oturur ve uyuyamaz.

Sabah olur,yatağgıindan kalkar,giyinir kahvaltıi etmeden evden okula gitmek üzere çıikar.Murat okulda çok başsarıilıi bir çocuktur,ideali Tıip okumak ve çok başsarıilıi bir cerrah olmaktıir.Okul sonrasıi hemen evine döner derslerini bitirir ve usturasıinıi alıir onunla saatlerini geçirir.Bir gün, yine Usturasıiyla oynarken annesi odasıina girer ve elindeki usturayıi fark eder.Derhal usturayıi kendisine vermesini ister, Murat vermemekte direnir, annesi elinden almak için hamle yaptıiğgıinda Murat usturayıi sallar ve annesinin kolunu yaralar.Annesi de o acıiyla Murat’a öyle bir tokat atar ki parmağgıindaki yüzük Murat’ıin ense dibinde derin ve kalıicıi bir yara açar,Murat kafasıinıi kaldıirarak Annesine bakar, Annesi ürper Murat’ıin gözleri Sapsarıi Fosfor gibi olmuşstu,Annesi Koltuğga doğgru geri adıim atar ve şsaşskıinlıikla oturur,sesini cikarmaz, Murat kıizgıinlıikla tuvalate koşsar, kendini tuvalete kilitler ,Aynaya bakar aynada ilk defa Gözlerinin Sarıi ve Fosfor gibi parladiğgini görür,nefesi sakıinleşsmeye başslar ve gözlerin rengi eski halini alıir,Murat anlam veremez ve ensesine pansuman yapmaya çalıişsıir.Akan kan onda değgişsik bir duygu yaşsatmıişstıir.Aynıi duyguyu annesinin kolunu kestiğginde de hissetmişstir.Yediğgi o tokat sonrasıi sevdiğgi annesine karşsıi büyük bir öfke duymaya başslar. Zamanla yarasıi kapanmıişstıir fakat izi hala ensesinde kalmıişstıir, heyecanlandıiğgıinda ya da sinirlendiğginde içgüdüsel olarak elini yarasıinıin üzerine götürür onu sıivazlar. Yıillar geçerken,o karabasan gibi Kâbuslara rağgmen,Murat başsarıiyla Tıip fakültesine girer.Yaşsıi 18 olmuşstur, usturayıi bulduğgundan beri 7 yıil geçmişstir. Murat usturaya öyle alıişsmıişstıir ki sanki altıincıi parmağgıi gibidir, her iki elinin parmaklarıiyla usturayıi topaç gibi çevirebiliyor, çünkü her iki eliyle yazabilme ve kullanma yeteneğgine sahip, bu yeteneğgini başskalarıina göstermeyi hiç düşsünmemişs, bir güç onu hep engellemişstir.Murat çok zekidir,en sevdiğgi dersler Anatomi ve Bilgisayar dıir.Fakülte de Bahar adıinda çok güzel bir kıiza aşsıik olmuşstur.Kıiz,Murat hariç her erkekle ilgilidir.Murat bunu hiç hazmedemez.Bahar’a bir şsekilde ulaşsmalıidıir.Bir bahane yaratıip ona duygularıinıi açmalıidıir.Aklıina şsehir dıişsıindaki yazlıiklarıi gelir,yaz yeni bitmişs oralarıi sakinleşsmişstir.Evet Baharıi oraya götürmeliydi ama nasıil?Tek başsıina Murat’la oraya gelmeyeceğgi muhakkaktıi.Hazıir Hafta sonu da yaklaşsıiyordu.Murat bir kaç gün düşsünmekle geçirdi.Bahar, hafta sonunu geçirmek için ailesinin yanıina gitmek istiyordu,bunu tesadüfen yanlarıindan geçerken duymuşstu.Fıirsat buydu işste.Hemen cep telefonuyla annesini aradıi ve bir arkadaşsıinıin “yeni yıila merhaba” partisi vereceğgini ve geceyi de orada geçireceğgini bildirdi.Okul çıikıişsıi Murat hemen arabasıina atladıi ve Baharıi beklemeye başsladıi.Bahar okulun çıikıişsıinda göründü fakat yalnıiz değgildi bir kıiz arkadaşsıi da yanıindaydıi,bir yandan böyle talihsizlik olmaz diye düşsünürken,belki böyle daha iyi oldu ikisini de alıir kıiz arkadaşsıinıi yolda ekerim diye düşsündü!Hava alacakaranlıik olmaya başslamıişstıi,arabasıinıi çalıişstıirdıi,ikisinin yanıina sürdü.

Camıi açtıi

-Merhaba ben Murat aynıi okulda okuyoruz arzu ederseniz gideceğginiz yere kadar sizi götürebilirim” dedi............

Devamini Yandaki Resme Tiklayarak indire bilirsiniz.

 

Copyright ©2000 >>> ilhan G. >>> x-men1.com